Společnost KASKA jako úspěšný a společensky odpovědný podnik zřídila Nadační fond KASKA („NFK“), kam dobrovolně přispívá ze svého zisku. Společnost kromě toho řádně platí daně, zaměstnává lidi a slušně a eticky podniká. Rozhodla se systematizovat své charitativní a dárcovské aktivity prostřednictvím nadačního fondu (nejedná se o sponzoring).

Účelem nadačního fondu jsou společensky nebo hospodářsky užitečné účely, zejména:
a) podpora a ochrana mládeže,
b) podpora oblasti tělovýchovné a sportovní,
c) ochrana životního prostředí, kultury, kulturních památek a tradic,
d) podpora vědy, vzdělávání a školství,
e) podpora sociálních, zdravotnických, humanitárních a charitativních činností.

Kdo může například žádat o podporu?

 • Zdravotnická či pečovatelská pracoviště k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a jiného zařízení.
 • Váleční uprchlíci či organizace jim pomáhající. Organizace, které pořádají legální sbírky na podporu zemí napadených agresory.
 • Výchovná a vzdělávací zařízení pro děti a mládež, zejména v oblasti materiálně technické vybavenosti.
 • Dětské domovy, instituce, společnosti a organizace podílejících se na léčení nemocných dětí.
 • Projekty, které přispívají ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje dětí a mládeže.
 • Zájmové organizace k podpoře výchovy a vzdělání dětí a mládeže a ostatních studujících.
 • Organizace z oblasti kultury či náboženství pečující o kulturní památky, rozvoj morálky a občanské společnosti, kulturní projekty.
 • Fyzické osoby v tíživých životních situacích, sociálně ohrožené matky či otcové s dětmi, potřebné a ohrožené děti.
 • Obsah žádosti musí být v souladu s posláním a účelem nadačního fondu. Žadatel nesmí vyvíjet činnost v rozporu s etikou, morálkou a zákony.

Jak podat žádost a co musí obsahovat?

 • Nadační fond nemá žádný standardizovaný formulář.
 • Žádosti o podporu se přijímají celoročně bez pevného harmonogramu.
 • V žádosti o nadační příspěvek se zejména uvede, na jaký účel a pro koho je nadační příspěvek požadován, v jaké výši a je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.
 • Pokud bude účel žádosti spolufinancován z jiných zdrojů, je nutné toto spolufinancování v žádosti popsat.
 • O nadační příspěvek je možné zažádat písemnou formou adresovaného centrále Nadační fond KASKA, Prostřední 3, České Budějovice 370 04 nebo e-mailem nadacni.fond@kaska.eu.
 • Doručená žádost bude prostudována a předložena k posouzení Správní radě Nadačního fondu KASKA (dále jen „Správní rada“).
 • Správní rada si může od žadatele vyžádat další doplňující podklady pro posouzení žádosti.
 • Správní rada rovněž může podpořit jakýkoli projekt v souladu s cíli a posláním NFK dle svého uvážení.

Rozhodovací proces a důležité informace k žádostem:

Nadační fond poskytuje k naplňování svého účelu příspěvky z majetku nadačního fondu fyzickým a právnickým osobám, se sídlem na území České republiky, jejichž činnost souvisí s naplňováním účelu nadačního fondu.
Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Správní rady Nadačního fondu. Každá žádost je posuzována individuálně. Správní rada se k žádosti vyjádří a zaujme stanovisko.

Nadační příspěvek může být poskytnut:

 • Formou poskytování finančních prostředků
 • Formou poskytování konkrétních věcí a služeb
 • Formou zajištění realizace určitých dodávek či služeb či věcí (materiálu)
 • Jakoukoliv jinou formou dle rozhodnutí správní rady.

O poskytnutí schváleného nadačního příspěvku uzavírá Nadační fond písemnou smlouvu s příjemcem příspěvku. Nadační příspěvek je převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě. Po případném využití příspěvku si NFK od obdarovaného vyžádá popis využití příspěvku, zda byl vyčerpán v celé výši a jak byl projekt/účel uzavřen.

Důvody rozhodnutí o případném neschválení žádosti o podporu Správní rada NFK nesděluje (resp. nemusí sdělovat).

Na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na nadacni.fond@kaska.eu.